Koncesja - odmówienie i cofnięcie

Koncesji udziela się na podstawie wniosku przygotowanego przez przedsiębiorcę. Udzielana jest przez właściwego ministra, biorąc pod uwagę rodzaj działalności. W jakich przypadkach może dojść do odmowy przyznania koncesji? Kiedy możemy spodziewać się jej cofnięcia?

Co musi zawierać wniosek?

Udzielenia koncesji podejmuje się na wniosek przedsiębiorcy. We wniosku należy zamieścić:

 1. nazwę firmy, oznaczenie siedziby, dokładny adres;
 2. numer w rejestrze przedsiębiorców (bądź w ewidencji) oraz numer NIP;
 3. rodzaj i zakres wykonywanej działalności gospodarczej;
 4. wszystkie dodatkowe informacje, które są wymagane w przepisach regulujących podjęcie i prowadzenie danej działalności gospodarczej.

Odmowa udzielenia koncesji

Fakultatywny charakter odmowy sprawia, że organ koncesyjny może, ale nie musi odmówić koncesji w danej sytuacji.

Do odmowy koncesji może dojść w przypadku, gdy:

 • przedsiębiorca nie spełnia warunków wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją;
 • zagrożona jest obronność lub bezpieczeństwo państwa lub obywateli;
 • w wyniku przeprowadzonego przetargu udzielono koncesji innemu przedsiębiorcy lub przedsiębiorcom;
 • w innych przypadkach określonych przez odrębne przepisy.

Dodajmy, że organ koncesyjny po udzieleniu koncesji, może kontrolować przedsiębiorcę. Sprawdzać zgodność wykonywanej działalności przedsiębiorczej i warunki wykonywania działalności.

Cofnięcie koncesji

Na samym początku warto uściślić, że rozróżniamy dwa rodzaje cofnięcia koncesji – obligatoryjne i fakultatywne. Pierwszy z nich mówi o sytuacji, gdy organ koncesyjny ma obowiązek cofnąć koncesję, drugi natomiast mówi o istnieniu takiej możliwości, ale nie obowiązku.

Organ koncesyjny stosuje cofnięcie koncesji w następujących przypadkach:

 • wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesja;
 • niepodjęcia działalności objętej koncesją w wyznaczonym terminie;
 • trwałego braku wykonywania działalności gospodarczej opartej na koncesji;
 • rażącego naruszenia warunków określonych w koncesji;
 • niedopilnowania terminu usunięcia stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z warunkami określonymi w koncesji.

Prawidłowo wypełniony wniosek o koncesję może dobrowolnie złożyć przedsiębiorca. Pamiętajmy jednak, że w niektórych przypadkach organ koncesyjny może odmówić nam koncesji. W momencie pozytywnego rozpatrze­­nia wniosku musimy liczyć się z kontrolami, które mogą zakończyć się cofnięciem koncesji.

 

Artykuł powstał we współpracy z LEXNONSTOP 
https://lexnonstop.com/