WALNE Zgromadzenie CZŁONKÓW IGGP w dniu 20.06.2022 r.

Zawiadamiamy o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej z siedzibą w Piasecznie.

Zarząd Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej wpisanej do Rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000851744 (zwanej dalej Izbą Gospodarczą Gastronomii Polskiej, albo IGGP), niniejszym zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia członków IGGP.

Zgromadzenie zwołane na podstawie uchwały Zarządu z dnia 4 maja 2022 r. odbędzie się w dniu 20 czerwca 2022 roku o godz. 12.00 (poniedziałek) w Warszawie, ul. Czackiego 3/5 (budynek NOT - Warszawski Dom Technika).

Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 20.06.2022 r.:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad wg listy obecności.

3. W przypadku braku wymaganego quorum w pierwszym terminie, Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie, w tym samym dniu określonym w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, a jego uchwały we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad będą zapadały zwykłą większością głosów uprawnionych do głosowania bez względu na ilość obecnych członków.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Przewodniczącego obrad, zastępcy i sekretarza.

6. Wybór Komisji Mandatowej.

7. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

8. Sprawozdanie Zarządu IGGP.

9. Sprawozdanie Rady Izby IGGP.

10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.

11. Głosowania i podjęcie uchwał w sprawach:

- przyjęcie Sprawozdania Zarządu,

- przyjęcie Sprawozdania Rady Izby,

- zmiany składu Rady Izby.

12. Wystąpienie Prezesa Zarządu IGGP.

13. Wystąpienie Przewodniczącego Rady IGGP.

14. Wystąpienia zaproszonych Gości.

15. Przedstawienie programu działania Izby na rok 2022/2023.

16. Dyskusja nad programem działania.

17. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

------------------------------------------------------------------

Prosimy o potwierdzenie Udziału klikając w poniższy link i wypełniając Zgłoszenie:

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW IGGP <- KLIK

Wszystkich Członków, którzy chcą skorzystać z przygotowanego Cateringu
Prosimy o wpłatę 100 zł na pokrycie tych kosztów udziału 1 osoby na konto:

82 1240 6351 1111 0011 0064 5056

do 15 czerwca 2022r.

W przelewie proszę podać NIP Firmy
Wpłata ta będzie zaliczona na poczet składki członkowskiej w 2023 r.

Zgłoszenie udziału i wpłata będą pomocne przy efektywnej organizacji Zgromadzenia.

Załączamy:

Kopia Uchwały Zarządu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia z dnia 4 maja 2022 r.

Kopia Porządku Walnego Zgromadzenia

Kopia Sprawozdania Zarządu IGGP

Kopia Sprawozdania Rady IGGP

Kopia Zadań IGGP na lata 2022-2023

Powyższe dokumenty do pobrania z linku: https://we.tl/t-M5obmWUJGD