Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego Członków

W imieniu Zarządu IGGP zgodnie z §18 pkt 7. Statutu IGGP przedstawiamy Państwu:

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego Członków Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej w  dniu 29 czerwca  2021 r. (wtorek).

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad wg listy obecności.
 3. W przypadku braku wymaganego quorum w pierwszym terminie, Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie, w tym samym dniu określonym w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, a jego uchwały we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad będą zapadały zwykłą większością głosów uprawnionych do głosowania bez względu na ilość obecnych członków.
 4. Wybór Przewodniczącego obrad, zastępcy i sekretarza.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Wybór Komisji Mandatowej.
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Sprawozdanie Zarządu IGGP.
 9. Sprawozdanie Rady Izby IGGP.
 10. Sprawozdanie KomisjiMandatowej.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:

- przyjęcie bilansu oraz rachunku zysków i strat ,

- przyjęcie sprawozdania Zarządu i udzielenie Zarządowi absolutorium,

- przyjęcie sprawozdania Rady Izbyi udzielenie absolutoriumczłonkom Rady Izby,

-wybory uzupełniającenaczłonków Rady Izby , podjęcie uchwał

 1. Wystąpienie Prezesa Zarządu IGGP .
 2. Wystąpienia zaproszonych gości.
 3. Przedstawienie programu działania Izby na rok 2021/2022.
 4. Dyskusja nad programem działania.
 5. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

-----------------------------------------

§18 pkt 7. Statutu IGGP mówi:

Porządek Walnego Zgromadzenia Zarząd przedstawia Izbie najpóźniej 42 dni przed planowaną datą Zgromadzenia. Członkowie Izby mogą najpóźniej na 35 dni przed datą Zgromadzenia doręczyć Zarządowi wnioski co do uzupełnienia porządku obrad. Zarząd przekazuje do Rady Izby propozycje porządku obrad wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska w przedmiocie uwzględnienia lub odrzucenia złożonych przez członków Izby wniosków w terminie najpóźniej 28 dni przed datą Walnego Zgromadzenia. Rada przedstawia Zarządowi swoją rekomendację porządku obrad Walnego Zgromadzenia Izby najpóźniej na 21 dni przed planowaną datą Zgromadzenia.

Zapraszamy Państwa do składania do Zarządu IGGP do dnia 24 maja Wniosków co do uzupełnienia Porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego Członków Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej w  dniu 29 czerwca  2021 r. (wtorek).

Zarząd IGGP

Jacek Czauderna - Prezes Zarządu IGGP

Jarosław Walczyk - Wiceprezes Zarządu IGGP

Sławomir Grzyb - Sekretarz Generalny IGGP

Warszawa, dn.   17 maj 2021 r.

Spotkanie z Prezydentem RP

Wczoraj tj, 27 kwietnia, Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej wzięła udział w spotkaniu z Prezydentem Andrzejem Dudą. Debata dbyła się on-line, a brali w niej udział przedstawiciele rządu oraz przedstawiciele branż najbardziej poszkodowanych przez pandemię koronawirusa. 

Czytaj więcej

Sprzeciw Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej

Po wczorajszym wystąpieniu Ministra Niedzielskiego, Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej  wystosowała sprzeciw wobec utrzymującego się lockdownu oraz zakazowi działalności gospodarczej, w szczególności na świeżym powietrzu. Treść sprzeciwu w całości zamieszczamy w artykule. 

Czytaj więcej

List Rzecznika MŚP do Premiera

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz w stanowisku skierowanym do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego zaapelował o wyznaczenie ostatecznej daty zakończenia ograniczeń w działaniu firm i powrotu do sytuacji sprzed 10 października br., czyli pracy przedsiębiorstw w reżimie sanitarnym. Zdaniem Adama Abramowicza powinien być to dzień 30 kwietnia 2021 r. – Najwyższy czas ogłosić koniec lockdownu gospodarki  – pisze w piśmie Rzecznik MŚP.
 

Czytaj więcej